ANBI

De Stichting Lambertuskerk beschikt over een zogeheten ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit maakt belastingvrije schenkingen mogelijk. In verband met deze status zijn wij verplicht de volgende gegevens te publiceren:

NaamStichting tot beheer en exploitatie van de Lambertuskerk te Raamsdonk
BezoekadresKerklaan 4, 4944 VB Raamsdonk
KvK nummer41100422
RSIN nummer8021.46.363
PostadresGerard Doustraat 7 4941 ER Raamsdonksveer
Telefoonnummer0162 - 515286
E-mailinfo@lambertuskerkraamsdonk.nl

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het in goede staat brengen en houden van de te Raamsdonk gelegen Lambertuskerk, teneinde deze in het algemeen en plaatselijk, regionaal en nationaal belang als historisch monument te doen voortbestaan, en het gebouw te doen gebruiken voor doeleinden van verschillende aard overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de statuten.

Beleidsplan:

Het beleidsplan van de Stichting Lambertuskerk bestaat uit een meerjaren onderhoudsplan en een opzet van de exploitatie om middelen te verwerven ten einde de doelstelling van de stichting te realiseren. De doelstelling van de stichting, het in een goede staat houden van de Lambertuskerk te Raamsdonk, geschiedt door de commerciële exploitatie van de kerk, waarbij de huuropbrengsten worden gebruikt voor het onderhoud en de instandhouding van de monumentale kerk. De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur en een zestal enthousiaste vrijwilligers die het beheer tijdens de verhuringen verzorgen. De stichting heeft voor de periode 2019 tot en met 2024 een periodiek instandhoudingsplan opgesteld. 
Met behulp van SIM subsidie en de eigen geldmiddelen kan hierin worden voorzien.

Samenstelling van het bestuur:

Het Algemeen Bestuur van de stichting is per 1 november 2022 als volgt samengesteld:

De heer J.A. van Gilsvoorzitter
De heer P.J. Knaapsecretaris
De heer C. de Hoogpenningmeester
De heer J.A.M. Hulseboseventmanager
De heer J.A. Molewijklid
De heer H.P.A.M. Oomelid

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Governance Code

De Stichting Lambertuskerk hanteert een Governance Code:

Waarde scheppen voor en in de samenleving

  1. De Stichting Lambertuskerk realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te bewaren. ,,Het in goede staat brengen en houden van de Lambertuskerk, teneinde deze als historisch monument te doen voortbestaan.”
  2. Het bestuur past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan. Het bestuur volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd vanaf (past toe of legt uit).

Integer en rolbewust handelen

  1. Bestuurders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op transparante wijze om met tegenstrijdige belangen.
  2. Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

Zorgvuldig besturen

  1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de stichting.
  2. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Toezicht

  1. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Overzicht van de uitgeoefende activiteiten 2021:

De Lambertuskerk is in 2021 55 keer verhuurd aan particulieren, bedrijven en instellingen. Hiermee werd een omzet behaald van € 21.000,-. Met dit bedrag zijn de kosten van de exploitatie, zoals energie, verzekering, secretariaat en beheer betaald. Daarnaast werd in 2021 een bedrag van € 3.100,- aan onderhoud uitgegeven. Een gedeelte van dit bedrag werd geput uit de voorzieningen onderhoud.

Beknopt financieel verslag 2021:

Balans per 31 december 2021 in hele €
Materiële vaste activa1.253.577Eigen vermogen16.310
  Voorzieningen en toekomstig onderhoud59.739
  Egalisatierekening subsidies1.318.081
Vlottende activa140.553Kortlopende schulden 
    
Totaal activa1.394.130Totaal passiva1.394.130

 

Exploitatierekening 2021 in hele €
KOSTEN:OPBRENGSTEN:
Secretariaatskosten     1.363Omzet verhuur kerk20.903
Organisatiekosten910Overige opbrengsten5.016
Onderhoudskosten3.088Rente-baten 
Energiekosten2.546  
Verzekeringen6.690  
Beheerskosten9.739  
Overige exploitatiekosten126  
Rente- en bankkosten83  
Totaal kosten25.545Totaal opbrengsten25.919
    
Saldo winst:374