menu

ANBI

De Stichting Lambertuskerk beschikt over een zogeheten ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit maakt belastingvrije schenkingen mogelijk. In verband met deze status zijn wij verplicht de volgende gegevens te publiceren:

Naam Stichting tot beheer en exploitatie van de Lambertuskerk te Raamsdonk
Bezoekadres Kerklaan 4, 4944 VB Raamsdonk
KvK nummer 41100422
RSIN nummer 8021.46.363
Postadres Diepenbrockstraat 18, 4941 WN Raamsdonksveer
Telefoonnummer 0162 - 515286
E-mail info@lambertuskerkraamsdonk.nl

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het in goede staat brengen en houden van de te Raamsdonk gelegen Lambertuskerk, teneinde deze in het algemeen en plaatselijk, regionaal en nationaal belang als historisch monument te doen voortbestaan, en het gebouw te doen gebruiken voor doeleinden van verschillende aard overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de statuten.

 

Beleidsplan:

Het beleidsplan van de Stichting Lambertuskerk bestaat uit een meerjaren onderhoudsplan
en een opzet van de exploitatie om middelen te verwerven ten einde de doelstelling van de
stichting te realiseren. De doelstelling van de stichting, het in een goede staat houden van
de Lambertuskerk te Raamsdonk, geschiedt door de commerciële exploitatie van de kerk,
waarbij de huuropbrengsten worden gebruikt voor het onderhoud en de instandhouding van
de monumentale kerk. De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur en een zestal
enthousiaste vrijwilligers die het beheer tijdens de verhuringen verzorgen. De stichting
heeft voor de periode 2019 tot en met 2024 een periodiek instandhoudingsplan opgesteld.
Met behulp van SIM subsidie en de eigen geldmiddelen kan hierin worden voorzien.

Samenstelling van het bestuur:

Het Algemeen Bestuur van de stichting is per 31 december 2020 als volgt samengesteld:


• De heer J. van Gils, voorzitter
• Mevrouw K. Millenaar, secretaris
• De heer A.J.P.M. Kock, penningmeester
• De heer J. Lonterman, eventmanager, lid
• De heer M.J. Verbrugge, lid
• De heer J. Molewijk, lid
• De heer H.H.M. de Jongh, lid
• De heer H.P.A.M. Oome, lid

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Governance Code

De Stichting Lambertuskerk hanteert een Governance Code:

Waarde scheppen voor en in de samenleving

1. De Stichting Lambertuskerk realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te bewaren. ,,Het in goede staat brengen en houden van de Lambertuskerk, teneinde deze als historisch monument te doen voortbestaan.”

2. Het bestuur past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan. Het bestuur volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd vanaf (past toe of legt uit).

Integer en rolbewust handelen

3. Bestuurders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op transparante wijze om met tegenstrijdige belangen.

4. Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

Zorgvuldig besturen

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de stichting.

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Toezicht

7. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Overzicht van de uitgeoefende activiteiten 2020:

De Lambertuskerk is in 2020 37 keer verhuurd aan particulieren, bedrijven en instellingen.
Hiermee werd een omzet behaald van € 23.100,-. Met dit bedrag zijn de kosten van de
exploitatie, zoals energie, verzekering, secretariaat en beheer betaald. Daarnaast werd in
2020 een bedrag van € 9.300,- aan onderhoud uitgegeven. Een gedeelte van dit bedrag
werd geput uit de voorzieningen onderhoud.

Beknopt financieel verslag 2020:

Balans per 31 december 2020 in hele €

Materiële vaste activa 1.253.577 Eigen vermogen 15.936
    Voorzieningen en toekomstig onderhoud 52.474
 

 

Egalisatierekening subsidies 1.318.081
Vlottende activa 132.914 Kortlopende schulden 
       
Totaal activa 1.386.491 Totaal passiva 1.386.491  

 

Exploitatierekening 2020 in hele €

KOSTEN: OPBRENGSTEN:
Secretariaatskosten      2.290 Omzet verhuur kerk 23.070
Organisatiekosten 1.284 Overige opbrengsten 4.893
Onderhoudskosten 1.273 Rente-baten 10
Energiekosten 6.939    
Verzekeringen 8.683    
Beheerskosten 11.535    
Overige exploitatiekosten 58    
Rente- en bankkosten 83    
Totaal kosten 32.145 Totaal opbrengsten 27.973
       
    Saldo verlies:

          -4.172